28 Kasım 2008 Cuma

Core Edition'ı WSUS ile updateleri almasını saglayin

Windows Core Edition patch'lerini WSUS ile dağıtılmasını aşağıdaki script ile yapabilirsiniz.

Dim myResultCode(5)
myResultCode(0) = "Not started"
myResultCode(1) = "In Progress"
myResultCode(2) = "Succeeded"
myResultCode(3) = "Succeeded, but with errors"
myResultCode(4) = "Failed"
myResultCode(5) = "Aborted"

Set updateSession = CreateObject("Microsoft.Update.Session")
Set updateSearcher = updateSession.CreateupdateSearcher()

WScript.Echo "Searching for updates..." & vbCRLF

Set searchResult = _
updateSearcher.Search("IsInstalled=0 and Type='Software'")


WScript.Echo "List of applicable items on the machine:"

For I = 0 To searchResult.Updates.Count-1
    Set update = searchResult.Updates.Item(I)
    WScript.Echo I + 1 & "> " & update.Title
Next

If searchResult.Updates.Count = 0 Then
 WScript.Echo "There are no applicable updates."
 WScript.Quit
End If

WScript.Echo vbCRLF & "Creating collection of updates to download:"

Set updatesToDownload = CreateObject("Microsoft.Update.UpdateColl")

For I = 0 to searchResult.Updates.Count-1
    Set update = searchResult.Updates.Item(I)
    WScript.Echo I + 1 & "> adding: " & update.Title 
    updatesToDownload.Add(update)
Next

WScript.Echo vbCRLF & "Downloading updates..."

Set downloader = updateSession.CreateUpdateDownloader() 
downloader.Updates = updatesToDownload
downloader.Download()

WScript.Echo  vbCRLF & "List of downloaded updates:"

For I = 0 To searchResult.Updates.Count-1
    Set update = searchResult.Updates.Item(I)
    If update.IsDownloaded Then
       WScript.Echo I + 1 & "> " & update.Title 
    End If
Next

Set updatesToInstall = CreateObject("Microsoft.Update.UpdateColl")

WScript.Echo  vbCRLF & _
"Creating collection of downloaded updates to install:" 

For I = 0 To searchResult.Updates.Count-1
    set update = searchResult.Updates.Item(I)
    If update.IsDownloaded = true Then
       WScript.Echo I + 1 & "> adding:  " & update.Title 
       updatesToInstall.Add(update) 
    End If
Next

WScript.Echo  vbCRLF & "Would you like to install updates now? (Y/N)"
strInput = WScript.StdIn.Readline
WScript.Echo 

If (strInput = "N" or strInput = "n") Then 
 WScript.Quit
ElseIf (strInput = "Y" or strInput = "y") Then
 WScript.Echo "Installing updates..."
 Set installer = updateSession.CreateUpdateInstaller()
 installer.Updates = updatesToInstall
 Set installationResult = installer.Install()
 
 'Output results of install
 RetCode = installationResult.ResultCode
 WScript.Echo "Installation Result: " & _
 RetCode & " (" & myResultCode(RetCode) & ")"
 WScript.Echo "Reboot Required: " & _ 
 installationResult.RebootRequired & vbCRLF 
 WScript.Echo "Listing of updates installed " & _
  "and individual installation results:" 
 
 For I = 0 to updatesToInstall.Count - 1
  RetCode = installationResult.GetUpdateResult(i).ResultCode
  WScript.Echo I + 1 & "> " & _
  updatesToInstall.Item(i).Title & _
  ": " & RetCode & " (" & myResultCode(RetCode ) & ")"  
 Next

End If


.vbs olarak script'i kaydedin.
daha sonra bu scripti c:\tools dizinine kopyalayın.
script'i çalıştırmak için cscript c:\tools\script_adı yazın ve enter'a basın.
25 Kasım 2008 Salı

Hyper-green

http://www.hyper-green.com sitesinde şirketinizdeki sunucu sayısına göre  sanallaştırma sonrası maliyet hesabını ve şu anki yıllık ödediğiniz masrafları tablo halinde sunan çok güzel bir site

14 Kasım 2008 Cuma

Microsoft'un yeni Client İsletim Sistemi Windows 7

Ekim Ayında yapılan Microsoft PDC 2008 (Professional Developers Conference 2008) konferansında Microsoft bir sonraki işletim sistemi olan Windows 7'yi tanıttı. 

Yeni işletim sistemi olan Windows 7 şu an için Developer, Tester ve MVP'lere sunuldu.

Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.